15:09 19/12/2012

11 tháng, TMC hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận

Hà Anh

Tổng lợi nhuận trước thuế tháng 11 của TMC đạt 1,79 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 22,68 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TMC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TMC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện 11 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu bán hàng tháng 11 của TMC đạt 192,63 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 1.984,86 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 1,79 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 22,68 tỷ đồng.

Trong tháng 11, TMC lãi sau thuế đạt 1,41 tỷ đồng, nâng luỹ kế 11 tháng lên 17,44 tỷ đồng.

Như vậy, sau 11 tháng, TMC hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012.

Ngày 25/1/2013, công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/12/2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/12/2012.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu giảm 2,27% từ 2.200 tỷ đồng xuống còn 2.150 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 13,79% từ 29 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng.