08:25 30/09/2011

12 công ty niêm yết trên HSX và HNX bị phạt 910 triệu đồng

Hà Anh

KMR, TLG, BBC, GMD, HVG, KDC, CYC, PVD, VNT, SD4, VKP và PTC đã có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 28/9/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Theo đó, các công ty bị phạt gồm KMR, TLG, BBC, GMD, HVG, KDC, CYC, PVD, VNT, SD4, VKP và PTC.
      
1. Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HSX): bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3, quý 4/2010 và Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.2.4 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HSX): chậm bổ sung thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2010 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC, chưa thực hiện báo cáo định kỳ quý 1 năm 2010 theo quy định tại khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

3. Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HSX): chưa nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 và quý 2/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1, quý 3/2010 và quý 1/2011 theo quy định tại khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

4. Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 và 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1, quý 3 năm 2010 và quý 1/2011 theo quy định tại khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

5. Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2010 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 4/2010 theo quy định tại khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.   

Do đó, các công ty trên bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX): chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về: việc thay đổi nhân sự ngày 29/4/2010 (Cụ thể: bổ nhiệm ông Foo Wooh Seng (Jimmy Foo) giữ chức Phó Tổng Giám đốc R&D; Ông Lê Anh Quân giữ chức Phó Tổng Giám đốc Marketing); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 08/5/2010; Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/9/2010 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán về: Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 14/6/2010; giải trình về nghiệp vụ với các bên có liên quan tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 ngày 18/4/2011; cung cấp sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 6/10/2011 theo quy định tại Khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
     
7. Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3/2010 và Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1 năm 2011 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 21/6/2010 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC.

8. Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1 và quý 4/2010 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 3 và quý 4 năm 2010 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 1/5/2011 (Cụ thể: Bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Bình là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Hồ Vũ Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc xí nghiệp điều hành khoan từ 1/5/2011) theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố công tin theo theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán về Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 14/6/2010 theo quy định tại khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

9. Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX): chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4/2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010 theo quy định tại điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 4/1/2011 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 9/4/2011 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

10. Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2 và quý 4/2010; Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2010; về việc thay đổi trụ sở ngày 25/1/2011 (Cụ thể: thay đổi trụ sở từ 20 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai về Tầng 3 tòa nhà hỗn hợp TM, khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2011 quy theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.  

11. Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hoá (mã VKP-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 theo quy định tại điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2010; Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2010 theo quy định tại điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 theo quy định tại khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về việc rút khỏi thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hồng Oanh ngày 1/6/2010; việc bổ nhiệm nhân sự ngày 21/2/2011 (Ông Trần Hoàng Dũng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kỹ thuật và sản xuất; Ông Nguyễn Quang Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kinh doanh); thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời là Giám đốc ngày 10/3/2011 (bổ nhiệm bà Huỳnh Thu Hà giữ chức Giám đốc) theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC;

12. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX): chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010; Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 theo quy định tại điểm 1.2.3 và 1.2.4 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 và năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 28/4/2010 và lần 2 ngày 21/5/2010 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Do đó, các công ty trên bị phạt 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi các công ty chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Các công ty đã nêu trên phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó, đồng thời báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.