10:26 05/04/2016

146 nhà đầu tư ngoại được cấp mã giao dịch

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2016

Tính đến ngày 31/3, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD 
cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 23 tổ chức và 123 cá 
nhân.
Tính đến ngày 31/3, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 23 tổ chức và 123 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2016.

Theo đó, tính đến ngày 31/03/2016, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 23 tổ chức và 123 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 26 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 9 tổ chức và 17 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 18.897 mã - trong đó có 2.886 tổ chức và 16.011 cá nhân.