14:18 26/05/2014

18 doanh nghiệp thanh toán cổ tức

Hà Anh

PET, LIX, HU1, HAD, SLS, BRC, VND, GSP, SDN, PMC...thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
PET, LIX, HU1, HAD, SLS, BRC, VND, GSP, SDN, PMC, KSB, HTC, MCP, SFI, LBE, PHR, DVP, NST thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 16/6/2014, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 12/6/2014, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 12/6/2014, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 17/6/2014, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 5/6/2014, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 9/6/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (mã GSP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2014.

* Ngày 20/6/2014, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2014.

* Ngày 12/6/2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2014.

* Ngày 13/6/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) thanh toán cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 18/6/2014, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) chia cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 6/6/2014, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 19/6/2014, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2014.

* Ngày 10/7/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2014.

* Ngày 27/6/2014, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2014.