11:18 04/09/2007

2 công ty được chào bán cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Xây lắp bưu điện Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã được cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho 2 công ty là Công ty Cổ phần Xây lắp bưu điện Hà Nội (mã HAS-HOSE) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Công ty Cổ phần Xây lắp bưu điện Hà Nội chào bán 3,5 triệu cổ phiếu chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 chào bán cho cổ đông hiện hữu 1.750.000 cổ phiếu và Cán bộ công nhân viên và đối tác tiềm năng 250.000 cổ phiếu. Giai đoạn 2 phát hành 1,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chào bán 2.421.200 cổ phiếu chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 chào bán 2.260.000 cổ phiếu, trong đó chào bán cổ đông hiện hữu 924.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, chào bán cho Cán bộ công nhân viên 198.000 cổ phiếu, chào bán cho đối tác chiến lược 1.138.000 cổ phiếu. Giai đoạn 2 chào bán cho cổ đông nhà nước 161.200 cổ phiếu (Giai đoạn 2 chỉ được tiến hành sau khi được Đại hội cổ đông thông qua).