11:32 04/08/2009

20 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

20 công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BTS từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BTS từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
STL, VMC, HCT, L18, HJS, BTH, B82, L62, L61, L43, DPC, SIC, CID, BTS, HJS, C92, CAN, SDA, HCT và L18 công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với donh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 105,35 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 166 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 9,57 tỷ đồng; lũy kế đạt 13,12 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) công bố báo cáo tài chính đã soát xét với công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 474,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 17,79 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.737 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 13,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,056 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 548 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 138,65 tỷ đồng; lũy kế đạt 215,01 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,01 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,71 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 12,13 tỷ đồng; lũy kế đạt 16,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,91 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,29 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 22,16 tỷ đồng; lũy kế đạt 31,02 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,64 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 803 đồng; EPS quý 2 đạt 550 đồng.

* Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 49,32 tỷ đồng; lũy kế đạt 63,04 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,5 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,01 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.007,7 đồng; EPS quý 2 đạt 1.666,4 đồng.

* Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 14,3 tỷ đồng; lũy kế đạt 61,36 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,72 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,25 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Lắp máy 69-1 (mã L61-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 64,13 tỷ đồng; lũy kế đạt 133,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,65 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,34 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HNX) công bố báo cáo tài chính đã soát xét với công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 56 tỷ đồng; lũy kế đạt 110,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,24 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,31 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.804 đồng; EPS quý 2 đạt 927 đồng.

* Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 18,51 tỷ đồng; lũy kế đạt 35,03 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,82 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,43 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 42,78 tỷ đồng; lũy kế đạt 52,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,07 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (mã CID-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 4,07 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,21 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 139,86 triệu đồng; lũy kế đạt 558,23 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 516 đồng; EPS quý 2 đạt 129 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (mã BTS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 371,77 tỷ đồng; lũy kế đạt 695,01 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 42,64 tỷ đồng; lũy kế đạt 71,55 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 12,13 tỷ đồng; lũy kế đạt 16,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,91 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,3 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 9,8 tỷ đồng; lũy kế đạt 44,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 464,23 triệu đồng; lũy kế đạt 1,058 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 882 đồng.

* Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 101,12 tỷ đồng; lũy kế đạt 195,72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,016 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 8,95 tỷ đồng; lũy kế đạt 14,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,24 tỷ đồng; lũy kế đạt 10,48 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 13,05 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,05 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 548 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 138,65 tỷ đồng; lũy kế đạt 215,01 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,01 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,72 tỷ đồng.