23:35 24/05/2016

23 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

DPM, VNS, NTP, BXH, CLL, DTT, SCD, UIC, PDN, BSC, TDN, VTO, HDA, LAS, PGS, BBS... thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu NTP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch cổ phiếu NTP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
DPM, VNS, NTP, BXH, CLL, DTT, SCD, UIC, PDN, BSC, TDN, VTO, HDA, LAS, PGS, BBS, VBC, CJC, PSE, HTC, HLC, BED, PXS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 24/6/2016, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 8/6/2016, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 28/6/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 6/6/2016, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2016.

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 15/6/2016, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2015 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014, 2015 bằng tiền với tỷ lệ 16,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.650 đồng, trong đó: cổ tức năm 2014 là 12% và cổ tức năm 2015 là 4,5%). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 14/6/2016, Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO (mã VTO-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 8/6/2016, Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã HDA-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2016.

* Ngày 8/6/2016, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 21% - Trong đó, thanh toán cổ tức còn lại năm 2015: 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2016.

* Ngày 16/6/2016, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2016.

* Ngày 13/6/2016, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 70%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2016.

* Ngày 5/7/2016, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2016.

* Ngày 15/6/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (mã PSE-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2015 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4/2015 và đợt 1/2016 với tỷ lệ cả 2 đợt là 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó: trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4/2015 là 5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2016 là 5%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016.

* Ngày 27/6/2016, Công ty Cổ phần THan Hà Lầm - Vinacomin (mã HLC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 14,28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.428 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016.