22:07 25/10/2009

25 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3

Nguyệt Ánh

Thêm 25 công ty niêm yết trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SNG từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SNG từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Thêm 25 công ty niêm yết cổ phiếu trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 89,08 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 211,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 3,46 tỷ đồng; lũy kế đạt 10,28 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 1.281 đồng; lũy kế đạt 3.799 đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 14,52 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 24,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 6,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 7,65 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.907,26 đồng; lũy kế đạt 2.392,3 đồng.

* Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 31,17 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 95,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 2,37 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 8,61 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 17,53 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 31,09 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt gần 1,7 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt gần 2,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 911,96 đồng; lũy kế đạt 1.341,6 đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 15,07 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 43,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 2,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 7,97 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 2.480,3 đồng; lũy kế đạt 7.932,94 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 10,34 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 33,44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 660,2 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,63 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 343 đồng; lũy kế đạt 1.365 đồng.

* Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã PDC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 52,67 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 152,57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,34 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 90 đồng; lũy kế đạt 140 đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (mã SSM) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 67,08 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 131,55 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 5,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 11,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.734 đồng; lũy kế đạt 3.790 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 106,08 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 249,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,68 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 11,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 491 đồng; lũy kế đạt 1.533 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 83,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 201,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 9,04 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 19,16 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2009 đạt 2.396 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 40,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 115,86 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 16,05 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 22,43 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 2.294 đồng; lũy kế đạt 3.205 đồng.

* Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 39,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 102,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,32 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 3,03 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.101 đồng; lũy kế đạt 2.525 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 23,35 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 43,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,18 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1,74 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.082 đồng; lũy kế đạt 1.588 đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 104,92 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 282,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 5,55 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 15,72 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.434 đồng; lũy kế đạt 4.048 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM (mã STC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 54,83 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 133,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,4 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 6,86 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần In Diên Hồng (mã DHI) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 6,25 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 24,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 235,8 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 736,27 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 36,35 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 48,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 8,32 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 19,27 tỷ đồng.

* Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 67,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 202,93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 11,39 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 32,61 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 2.394 đồng; lũy kế đạt 6.852 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 101,16 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 316,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 678,38 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đạt 5,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 41,65 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 113,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 16,42 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 41,57 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 3.139 đồng; lũy kế đạt 7.975 đồng.

* Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 59,44 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 157,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,26 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 10,62 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 226 đồng; lũy kế đạt 1.062 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 70,02 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 171,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,68 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 17,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 4.046 đồng; lũy kế đạt 9.029 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (mã SDU) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 50,98 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 142,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 15,68 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 33,96 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 1.569 đồng; lũy kế đạt 3.396 đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 38,04 tỷ đồng; lũy kế đạt 95,11 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2009 đạt 4,04 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,33 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 1.155,2 đồng; lũy kế đạt 3.238,3 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà (mã SDP) công bố ước tổng giá trị doanh thu đạt 286 tỷ đồng - bằng 85% kế hoạch năm 2009 (339 tỷ đồng), lợi nhuận trong 9 tháng năm 2009 ước đạt 10,5 tỷ đồng - bằng 129% kế hoạch năm 2009 (8,1 tỷ đồng).