10:09 14/05/2016

28 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

SJE, TDW, BIC, PVG, TMP, PTD, DHG, SGC, WCS, LIX, PPC, HAD, SC5, TCS, BMP, IMP, TBC, POT,... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức

Sơ đồ giao dịch cổ phiếu SJE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sơ đồ giao dịch cổ phiếu SJE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
SJE, TDW, BIC, PVG, TMP, PTD, APP, PPY, TVD, VXB, SAF, DHG, SGC, WCS, LIX, PPC, HAD, SC5, TCS, BMP, IMP, TBC, POT, AMC, ITD, D2D, PET, NFC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) chi trả cổ  tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2016.

* Ngày 1/6/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2016.

* Ngày 23/5/2016, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 1/6/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (mã APP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) chi cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 07/06/2016, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (mã VXB-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2016.

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2016.

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2016.

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2016.

* Ngày 02/06/2016, Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (mã WCS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2016.

* Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 15/6/2016, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (mã TCS-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 9/6/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 10/6/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/ 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 1/6/2016, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 3/6/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 6/6/2016, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi cổ tức 6 tháng cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 8/6/2016, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) chi trả cổ  tức bằng tiền mặt lần 2/2015 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016.

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2016.