23:41 02/10/2012

3 cá nhân thâu tóm Công ty Quản lý quỹ Chiến Thắng

N.Anh

Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 2,8 triệu cổ phần. Trong 3 cá nhân nhận chuyển nhượng có 2 người nước ngoài

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chiến Thắng (Công ty Quản lý quỹ Chiến Thắng).

Theo đó, 13 cổ đông của Công ty Quản lý quỹ Chiến Thắng đã chuyển nhượng 100% cổ phần, tương ứng với 2,8 triệu cổ phần, cho 3 nhà cổ đông mới.

Trong đó, 2 cổ đông nước ngoài là ông Albert Kwang-Chin Ting và ông Kwang Hung Ting nhận chuyển nhượng 1,372 triệu cổ phần, tương đương với 49% vốn điều lệ. Còn lại bà Đặng Thanh Thủy, nhận chuyển nhượng 1,428 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.