08:22 21/10/2011

5 doanh nghiệp trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3

Minh Hà

BHV, BPC, BBS, STP và ECI công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
BHV, BPC, BBS, STP và ECI công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HNX) công bố doanh thu quý 3 đạt 15,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 136,7 triệu đồng; tổnng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế đạt 165,5 triệu đồng và 124,1 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của BVH đạt 49,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế đạt 1,8 và 1,3 tỷ đồng.

Năm 2011, BHV thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 95 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7,6 tỷ đồng;

* Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) công bố công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 59,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 226,2 tỷ đồng.  Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 6,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 1.642 đồng, EPS quý 3 đạt 432 đồng.

Năm 2011, công ty này thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 293,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ đồng; cổ tức 10-15%.

* Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 67,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 226 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,1 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt gần 6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 14,9 đồng.

Năm 2011, BBS thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 253 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 59,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 203,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt gần 14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 2.103,4 đồng.

Năm 2011, STP đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 224,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng; cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã ECI-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 20,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 2,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 1.492 đồng, EPS quý 3 đạt 761 đồng.

Năm 2011, ECI thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 45 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng và sau thuế đạt gần 3,4 tỷ đồng; cổ tức 12%.