09:36 12/06/2008

5 tháng đầu năm, VNM đạt 617 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Nguyệt Anh

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố kết quả sản xuất kinh doanh của 5 tháng đầu năm 2008

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh của 5 tháng đầu năm.

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2008, tổng doanh thu của VNM đạt 3.212 tỷ đồng, tăng 30,41% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương tăng 749 tỷ đồng), hoàn thành 39,2% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 617 tỷ đồng, tăng 28,27% so với cùng kỳ (tương đương tăng 136 tỷ đồng), hoàn thành 46,5% kế hoạch năm.

Theo kế hoạch, năm 2008, VNM phấn đấu đạt tổng doanh thu 8.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.175 tỷ đồng và trả cổ tức ở mức 29%.