11:49 23/05/2013

6 doanh nghiệp niêm yết trên HNX trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

PVE, PPS, VGS, VNE, PGC và THT thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức

Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVE trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
PVE, PPS, VGS, VNE, PGC, THT thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức.

* Ngày 28/6/2013, Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2013.

* Ngày 14/6/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE (mã VGS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 1,1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 110 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2013.

* Ngày 12/6/2013, Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (mã VNE-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị (mã PGC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2013.

*  Ngày 19/6/2013, Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã THT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2013.