10:08 20/07/2011

6 tháng, CFC đạt 49 tỷ đồng lợi nhuận

Trung Hiếu

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) công bố kết quả kinh doanh giữa năm 2011với lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) công bố kết quả kinh doanh giữa năm 2011với lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 3.007 tỷ đồng.

Cùng với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm 2011, CFC đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và hồ sơ hiện đang chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

6 tháng cuối năm 2011, CFC chủ trương thực hiện cơ cấu, phân bổ lại việc sử dụng vốn, tài sản; trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tín dụng và kinh doanh vốn trên cơ sở vốn điều lệ mới nhằm tăng cường hỗ trợ hoạt động kinh doanh và thu xếp trả nợ các dự án của các nhà máy xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Năm 2011, CFC đặt mục tiêu lợi nhuận 137 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến 3.624 tỷ đồng, chia cổ tức 14%.