09:00 27/07/2011

6 tháng, DRC hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận năm

Minh Hà

DRC công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch kinh doanh trong quý 3/2011.

DRC dự kiến lãi 150 tỷ đồng trong năm 2011.
DRC dự kiến lãi 150 tỷ đồng trong năm 2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch kinh doanh trong quý 3/2011.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 431 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 133,5 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm.

Dự kiến quý 3, công ty đặt mục tiêu với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 225 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm; doanh thu đạt 600 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 50 tỷ đồng và 37,5 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm.

Năm 2011, DRC đặt kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất cơ bản đạt 886 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.