12:34 18/08/2017

6 tháng, HNX báo lãi hơn 101 tỷ đồng

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017

Tổng số cán bộ nhân viên của HNX tại ngày 30/6/2017 là 236 người.
Tổng số cán bộ nhân viên của HNX tại ngày 30/6/2017 là 236 người.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của HNX đạt hơn 120 tỷ, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 217 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 101 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của HNX giảm 9 tỷ so với hồi đầu năm còn hơn 1.282 tỷ đồng - trong đó vốn chủ sở hữu đạt 1.030 tỷ đồng.

Báo cáo của HNX cũng cho biết, tổng quỹ lương trong quý 2/2017 là hơn 16,8 tỷ - trong đó, quỹ lương của người lao động là hơn 15,5 tỷ đồng, quỹ tiền lương của viên chức quản lý là gần 1,3 tỷ. Tổng quỹ lương 6 tháng đầu năm là hơn 31 tỷ đồng.

Tổng số cán bộ nhân viên của HNX tại ngày 30/6/2017 là 236 người, giảm 4 người so với ngày 31/12/2016.