15:53 20/07/2012

6 tháng, LAS báo lãi hơn 259 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2012

Diễn biến giá cổ phiếu LAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu LAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2012 và lũy kế 6 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 của LAS đạt 1.168 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 3.101 tỷ đồng, tăng 149,73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động tài chính quý 2 là 10,22 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 36,9 tỷ đồng, giảm 74,86% so với cùng kỳ năm 2011 (49,3 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí bán hàng quý 2 là 32,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 127 tỷ đồng, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước (115,3 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 130 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 259,5 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái (171,7 tỷ đồng).

Theo giải thích của LAS, doanh thu 6 tháng đầu năm 2012 tăng 149,73% so với cùng kỳ năm trước là do công ty đã có chính sách bán hàng phù hợp với thời vụ sản xuất nên doanh thu tiêu thụ tốt. Đồng thời, cắt giảm được các khoản chi phí như chi phí tài chính do cơ cấu hợp lý các khoản vay.

Năm 2012, LAS dự kiến doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 285 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 20%.