04:16 14/08/2014

6 tháng, nợ xấu của Vietcombank chiếm hơn 3% tổng dư nợ

Hà Anh

Tính đến 30/6, VCB có 9.032 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 2 của Vietcombank đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đạt đạt 5.572 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ;

Trong quý 2, hoạt động dịch vụ đạt 435 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 860 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối trong quý 2 đạt 356 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 798 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ;

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của Vietcombank trong quý 2 chỉ đạt 6,1 tỷ, giảm 11,6% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 72,22 tỷ, tăng gần 439% so với cùng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 4,85 tỷ, giảm 87,3% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 187,7 tỷ, tăng hơn 108% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác trong quý 2 đạt 526 tỷ, tăng gần 311% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 766,93 tỷ đồng, tăng 425,3% so với cùng kỳ.

Thu nhập từ vốn góp cổ phần trong quý 2 đạt 60,6 tỷ đồng, giảm 35,2% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 60,25 tỷ, giảm 65,3% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập từ các hoạt động của Vietcombank quý 2 đạt 4.195 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đạt 8.314 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ;

Trong quý 2, chi phí dự phòng của VCB là 1.209,8 tỷ, tăng 3,7% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng là 2.408,03 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 của VCB đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.060 tỷ đồng, lợi nhuận thuần trong kỳ tăng 22,3% so với cùng kỳ đạt 1.057 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế là 2.846 tỷ đồng và sau thuế 2.229,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,3% và 12,5% so với cùng kỳ. EPS quý 2 đạt 456 đồng, 6 tháng đạt 959 đồng.

Tính đến 30/6/2014, cho vay và ứng trước khách hàng đạt 292.544 tỷ đồng, tăng 6,64% so với cùng kỳ; tiền gửi của khách hàng đạt 378.599 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 504.432 tỷ đồng, tăng thêm hơn 35.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 2.208 tỷ đồng lên 8.498,84 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, VCB có 13.873 nhân viên, tăng 9 nhân viên so với hồi cuối năm 2013.

Tính đến 30/6, VCB có 9.032 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ (292.544 tỷ đồng), trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng, tăng 70,7% so với hồi cuối năm 2013 (2.800 tỷ đồng).