10:33 26/08/2014

6 tháng, số doanh nghiệp trên HNX báo lãi tăng mạnh

Hà Anh

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với cùng kỳ

Trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình công bố báo cáo tài chính quý 2/2014 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của tổ chức niêm yết trên HNX.

Theo đó, theo thống kê, đã có 346/359 tổ chức niêm yết công bố Báo cáo tài chính quý 2/2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 96% (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 2/2014 chiếm 81%, giá trị lãi tăng 22% so với quý 2/2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 19%, giá trị lỗ giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp: theo thống kê, đã có 194/207 tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 94% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 15%, giá trị lỗ giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.