16:35 11/07/2012

6 tháng, TRC báo lãi trên 124 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh quý 3/2012

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh quý 3/2012.

Theo đó, trong tháng 6, TRC thu hoạch được 989,6 tấn mủ cao su, bằng 96,9% kế hoạch khai thác tháng 6 và bằng 8,7% kế hoạch khai thác cả năm 2012. Quý 2/2012, TRC thu hoạch được 1.657 tấn mủ, lũy kế 6 tháng đầu năm thu hoạch được 3.583,5 tấn.

Tháng 6, lợi nhuận trước thuế của TRC đạt 43,14 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 124,14 tỷ đồng.

Về kế hoạch tháng 7, TRC đặt mục tiêu khai thác 1.248 tấn, tương đương 11% kế hoạch cả năm, chế biến được 2.040 tấn.

Trong quý 3/2012, TRC đặt mục tiêu khai thác 3.743 tấn, tương đương 33% kế hoạch cả năm, chế biến được 6.410 tấn.

Được biết, từ ngày 20/7 đến ngày 20/10/2012, công ty đăng ký mua lại 700.000 cổ phiếu làm cổ phiếu, nếu giao dịch thành công nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.100.000 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2012.