16:44 03/03/2010

7 điều kiện để ngân hàng mở chi nhánh mới

Huyền Thương

Ngân hàng Nhà nước vừa có dự thảo thông tư quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Lễ khai trương một chi nhánh mới của Ngân hàng TiênPhongBank tại Hà Nội.
Lễ khai trương một chi nhánh mới của Ngân hàng TiênPhongBank tại Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước vừa có dự thảo thông tư quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Bản dự thảo này đưa ra 7 điều kiện để mở chi nhánh mới của các ngân hàng.

Đối tượng áp dụng cụ thể của dự thảo thông tư bao gồm: ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập và quản lý mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Theo đó, trong vòng một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, ngân hàng thương mại chỉ được mở sở giao dịch, chi nhánh khi đáp ứng đủ 7 điều kiện sau.

Thứ nhất, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn tại thời điểm đề nghị: kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề năm đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh; tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ; đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định; có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ hai, có bộ máy quản trị, điều hành hoạt động có hiệu quả: hội đồng quản trị, ban kiểm soát có số lượng thành viên và cơ cấu đảm bảo theo quy định của pháp luật; thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát và người điều hành đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, không vi phạm nghiêm trọng các quy định có liên quan đến quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng trong thời gian đương nhiệm.

Thứ ba là có hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu quản lý của ngân hàng thương mại, đảm bảo trụ sở chính kết nối trực tuyến với sở giao dịch, chi nhánh dự kiến được mở.

Thứ tư, không bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng từ 15 triệu đồng trở lên trong thời gian một năm, tính đến thời điểm đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh.

Thứ năm là số chi nhánh ngân hàng thương mại được mở phải đảm bảo theo công thức: 200 tỷ x N1 + 100 tỷ x N2 + C1 + C2 < C (C là vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (tính bằng tỷ đồng Việt Nam; N1 là số sở giao dịch, chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại thành phố Hà Nội và Tp.HCM; N2 là số sở giao dịch, chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngoài thành phố Hà Nội và Tp.HCM; C1: khoản vốn góp, mua cổ phần theo quy định hiện hành; C2: số vốn cấp cho đơn vị sự nghiệp).

Thứ sáu, giám đốc sở giao dịch, chi nhánh dự kiến mở đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại và không kiêm nhiệm chức danh nào khác tại sở giao dịch, chi nhánh ngân hàng thương mại.

Điều kiện cuối cùng là phải có phương án mở sở giao dịch, chi nhánh đảm bảo tối thiểu các nội dung theo quy định tại Điều 8 của dự thảo thông tư này.

Cũng theo dự thảo thông tư, trong thời gian một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, ngân hàng thương mại chỉ được mở tối đa 5 sở giao dịch, chi nhánh theo kế hoạch trong đề án thành lập ngân hàng.