14:35 16/08/2011

7 tháng, GDT hoàn thành hơn 70% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2011.

GDT lãi 24,5 tỷ đồng trong 7 tháng.
GDT lãi 24,5 tỷ đồng trong 7 tháng.
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần của GDT trong 7 tháng đạt 111,4 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 29 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận trước thuế 7 tháng đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 70,2% kế hoạch năm.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 191,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 43,61 tỷ đồng và 34,891 tỷ đồng.