08:08 18/05/2011

8 cá nhân bị phạt 340 triệu đồng do mua bán "chui"

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt 8 cá nhân do mua bán "chui" các cổ phiếu L10, PET, AAM, HLA, VE3, AAA, MHL

Ngày 16/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định từ số 13/QĐ-TT đến số 20/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân sau đây do đã có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Cụ thể: ngày 20/9/2010, bà Hoàng Mai An, vợ ông Đặng Văn Long - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) đã thực hiện mua 10.500 cổ phiếu L10. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2010, bà An mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 20/8/2010 - 20/10/2010, ông Nguyễn Sỹ Đàm - thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) đã thực hiện bán 10.000 cổ phiếu PET. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2010, ông Đàm mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Ngày 30/11/2010, bà Châu Thị Yến, vợ ông Nguyễn Hoàng Nhơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) đã thực hiện mua 100.000 cổ phiếu AAM. Tuy nhiên, đến ngày 22/12/2010, Bà mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại điểm 4.3 Khoản 4 mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Ngày 20/12/2010, bà Trần Uyển Nhàn, con ông Trần Xảo Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đã thực hiện mua 100.000 cổ phiếu HLA nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Tính đến ngày 16/11/2010, ông Nguyễn Duy Thiện đã sở hữu 117.000 cổ phiếu VE3 dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 8,88% và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (mã VE3-HNX) nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Chứng khoán. Từ ngày 29/11/2010 đến ngày 3/12/2010, ông Thiện tiếp tục giao dịch cổ phiếu VE3 không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 09/2010/TT-BTC);

Ngày 1/10/2010, ông Đào Văn Duy, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã thực hiện bán 214.500 cổ phiếu AAA trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về giao dịch dự kiến, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 2/11/2010 - 19/11/2010, ông Lê Anh Hải - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) đã đăng ký bán 50.000 quyền mua cổ phiếu MHL (khớp 30.000 quyền mua cổ phiếu MHL). Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2010, ông Hải mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 11/11/2010 - 19/11/2010, ông La Thọ Văn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) đã đăng ký bán 30.000 quyền mua cổ phiếu MHL. Tuy nhiên, đến ngày 17/12/2010, ông Thọ mới thực hiện báo cáo giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với ông Nguyễn Duy Thiện.

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP đối với bà Hoàng Mai An; ông Nguyễn Sỹ Đàm; bà Châu Thị Yến; bà Trần Uyển Nhàn; ông Đào Văn Duy; ông Lê Anh Hải và ông La Thọ Văn.