09:52 26/08/2008

8 tháng, hơn 47 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Anh Quân

Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng đầu năm đạt 47,158 tỷ USD

Vốn FDI thực hiện trong tháng này đạt 1 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện từ đầu năm đến nay lên 7 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2007.
Vốn FDI thực hiện trong tháng này đạt 1 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện từ đầu năm đến nay lên 7 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2007.
Theo số liệu được công bố tại hội nghị giao ban Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng nay (26/8), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng đầu năm đạt 47,158 tỷ USD.

Riêng về cấp mới, trong tháng Tám, cả nước có 118 dự án được nhận giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,827 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, con số tương ứng là 772 dự án và 46,324 tỷ USD, giảm 20,8% về số dự án nhưng tăng 416,4% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2007.

Trong tháng này đã có thêm 22 lượt dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm là 45 triệu USD. Tính chung 8 tháng, đã có 210 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 833,6 triệu USD, giảm 18,3% về số lượt dự án tăng vốn nhưng tăng 45% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn FDI thực hiện trong tháng này cũng đạt 1 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện từ đầu năm đến nay lên 7 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2007.

Về thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), từ đầu năm đến 22/8, nguồn vốn ODA được hợp thức hóa thông qua các hiệp định ký kết với các nhà tài trợ đã đạt tổng giá trị 1,669 tỷ USD, trong đó vốn vay đạt 1,49 tỷ USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 179,5 triệu USD.

Giải ngân vốn ODA trong 8 tháng đầu năm đạt 1,307 tỷ USD, bằng 69% kế hoạch giải ngân 2008, trong đó vốn vay đạt 1,137 tỷ USD, vốn viện trợ đạt 170 triệu USD.

Riêng giải ngân vốn vay của ba nhà tài trợ lớn nhất là JBIC, WB và ADB từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 947 triệu USD, chiếm 72,5% tổng giá trị giải ngân của nguồn vốn này.