08:18 26/10/2011

9 tháng, AAM lãi hơn 68 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm

Mai Anh

Kết thúc 9 tháng nưm 2011, AAM báo lãi trước thuế đạt 68,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 51,2 tỷ đồng, EPS đạt 5.609 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu AAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu AAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Thủy sản Mê Kông (mã AAM-HSX) công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng trong quý 3 đạt 171,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 36,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 22,6 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 22,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, EPS đạt 1.864 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của AAM đạt 489,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 68,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 51,2 tỷ đồng, EPS đạt 5.609 đồng.

Tính đến ngày 30/9, đầu tư tài chính ngắn hạn là 758 triệu đồng, giảm hơn 3 lần so với hồi đầu năm (2,2 tỷ đồng); các khoản đầu tư tài chính dàn hạn của AAM là 4,5 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá dài hạn là 2,1 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 79 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm (48,7 tỷ đồng); lợi nhuận chưa phân phối là 48,2 tỷ đồng, tăng 13,6 tỷ đồng so với hồi đầu năm (34,6 tỷ đồng); và công ty vẫn còn hơn 122 tỷ đồng phải thu từ khách hàng và nguồn thu khác.

Năm 2011, AAM đặt mục tiêu với sản lượng đạt 12.000 tấn; doanh số đạt 550 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%. Như vậy, sau 9 tháng, AAM đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu năm và vượt 34% kế hoạch lợi nhuận năm.