16:48 06/11/2013

9 tháng, DPM hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

9 tháng, DPM lãi 1.998 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 1.958 tỷ đồng và hoàn thành so với kế hoạch đề ra

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 3 của DPM đã giảm tới 44% so với cùng kỳ đạt 1.902 tỷ đồng; giá vốn hàng bán giảm 47% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 617,7 tỷ đồng, giảm 35% cùng kỳ năm trước; doanh thu tài chính tăng 44% lên gần 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 371 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 365 tỷ đồng, giảm mạnh 34% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DPM đạt gần 8.002 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm đã được điều chỉnh (DPM đã điều chỉnh giảm doanh thu từ 10.710 tỷ đồng xuống còn 10.100 tỷ đồng).

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 9 tháng đạt 1.998 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 1.958 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và hoàn thành so với kế hoạch đề ra là 1.915 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 5.163 đồng.

DPM cho biết, lợi nhuận quý 3 của công ty giảm so với cùng kỳ là do việc giá thành bình quân của quý 3/2013 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong tháng 9/2013, công ty có đợt bảo dưỡng sửa chữa lớn nhà máy nên chi phí quý 3 tăng dẫn đến giá thành tăng. Bên cạnh đó giá bán quý 3/2013 cũng giảm so với cùng kỳ năm 2012.

Tính đến ngày 30/9/2013, khoản tiền và tương đương tiền của DPM đạt 4.820 tỷ đồng, giảm khoảng 809 tỷ đồng so với đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 1.975 tỷ đồng lên 2.807 tỷ đồng.