17:15 23/10/2014

9 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT chỉ tăng 1%

Thủy Diệu

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2014 của tập đoàn FPT đạt 1.826 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ

<span style="font-size: 15px;">Trong tổng doanh thu 9 tháng&nbsp;đầu năm của FPT thì&nbsp;chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, viễn thông và phân phối, bán lẻ.</span>
<span style="font-size: 15px;">Trong tổng doanh thu 9 tháng&nbsp;đầu năm của FPT thì&nbsp;chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, viễn thông và phân phối, bán lẻ.</span>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc 9 tháng năm 2014, FPT đạt doanh thu 24.287 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ.

Trong tổng doanh thu trên thì chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, viễn thông và phân phối, bán lẻ. 

FPT cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 1.826 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 1.178 tỷ đồng. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.426 VNĐ, tăng 4% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, với thị trường nước ngoài thì tiếp tục đóng góp tốt về cả doanh thu và lợi nhuận nhờ nỗ lực mở rộng thị trường và chiến lược M&A. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu từ toàn cầu hóa đạt 2.519 tỷ đồng, tương đương 119 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.