18:11 03/10/2012

9 tháng, PVS hoàn thành 100% kế hoạch năm

Hà Anh

Doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 của PVS đạt 20.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (mã PVS-HNX) vừa thông báo ngày 13/10 tới, công ty sẽ tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tại Khách sạn Caravelle, số 19 Công trường Lam Sơn, quận 1, Tp.HCM.

Mục đích là nhằm thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 3 tháng cuối năm; thay đổi nhân sự hội đồng quản trị, ban kiểm soát; tăng vốn điều lệ Tổng công ty và một số nội dung khác.

Theo tờ trình, PVS cho biết, doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 của toàn Tổng công ty đạt 20.500 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm 2012, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế là 950 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2012, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cũng đặt ra chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012 với Tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Theo tờ trình tăng vốn điều lệ, PVS cho biết, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành 148,9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ lên 4.467 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện bằng hình thức như phát hành 44,67 triệu cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20:3 và phát hành chào bán 104,23 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:7.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền dự kiến trong quý 4/2012 và quý 1/2013 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án FPSO Lam Sơn.