15:19 21/10/2009

9 tháng, SCB đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

P.V

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông báo đã đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông báo đã đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm.

Tính đến 30/9/2009, tổng tài sản của SCB đạt 47.149 tỷ đồng, tăng 41,26% so với cùng kỳ năm 2008; vốn điều lệ bình quân và các quỹ đạt hơn 3.867 tỷ đồng, tăng 69,69% so với cùng kỳ năm 2008; tổng vốn huy động đạt hơn 41.319 tỷ đồng, tăng 41,82%; dư nợ tín dụng đạt hơn 30.520 tỷ đồng, tăng 46,48% và lợi nhuận trước thuế hơn 600 tỷ đồng, tăng 18,13% so với cùng kỳ năm 2008.

Trước đó, ngày 11/9, Đại hội đồng cổ đông SCB đã thông qua nghị quyết chấp thuận việc điều chỉnh phương thức chia cổ tức năm 2009 theo nội dung văn bản số 250/SCB-HĐQT.09 ngày 25/8/2009 của Hội đồng Quản trị: Sau khi kết thúc năm tài chính 2009, SCB tiến hành chi trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu.