07:54 15/11/2012

9 tháng, SHN báo lỗ hợp nhất hơn 109 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3 SHN báo lỗ 24,12 tỷ đồng, 9 tháng năm 2012 lợi nhuận sau thuế lỗ 109,64 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SHN trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHN trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 3 của SHN đạt 27,13 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ (2,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, do chi phí cao nên quý 3 SHN báo lỗ 24,12 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 6,08 tỷ đồng quý 3/2011.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của SHN đạt 36,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 109,64 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3/2012, khoản lỗ lũy kế của SHN là hơn 240 tỷ đồng.

SHN cho biết, khoản lỗ sau thuế hợp nhất quý 3/2012 ở mức 24,12 tỷ đồng là do công ty chưa thu hồi được công nợ với Công ty Cổ phần BETA BQP nên SHN không có vốn để triển khai hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, do một số vấn đề kinh doanh cấp bách SHN đã phải chuyển nhượng lỗ một số khoản đầu tư, chi phí lãi vay và các chi phí thường xuyên vẫn phát sinh như lãi vay phải trả ngân hàng, lãi vay phải trả các cá nhân và các chi phí quản lý khác. Các yếu tố này dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2012 của công ty bị giảm 30,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011.