20:19 18/10/2009

9 tháng, SHS đạt 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm

M.Đức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết đã đạt 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Năm 2009, SHS đặt kế hoạch đảm bảo các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) 36,04%, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 8,85%, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 9,58%.
Năm 2009, SHS đặt kế hoạch đảm bảo các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) 36,04%, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 8,85%, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 9,58%.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS, sàn HNX) cho biết đã đạt 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, SHS đạt doanh thu 108,9 tỷ đồng, hoàn thành 91,9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt trên 72 tỷ đồng, tương đương 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông công ty này đã thông quan kế hoạch kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu 118,46 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 49,42 tỷ đồng và đảm bảo các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) 36,04%, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 8,85%, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 9,58%.

SHS cũng vừa thông báo bổ nhiệm ông Trần Quốc Triệu giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 15/10/2009.