08:20 17/10/2011

9 tháng, SHS lỗ tiếp gần 382 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3/2011, doanh thu của SHS đạt 56,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 306,4 triệu đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3 của SHS đạt 56,2 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 2,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 12,6 tỷ đồng; doanh thu khác đạt gần 41 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý 3 đạt 9,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 306 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 306,4 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SHS đạt 152,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh -229 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -381,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -gần 382 tỷ đồng.

SHS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 306,4 triệu đồng, giảm 84,89% so với lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 (hơn 2 tỷ đồng) chủ yếu là do mức độ tăng của tổng doanh thu và thu nhập khác nhỏ hơn mức độ tăng của tổng chi phí.

Cụ thể: tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 5,58% do doanh thu hợp tác kinh doanh và doanh thu khác tăng (57,96% và 72,48%) trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm 48,08%. Nguyên nhân là do mặc dù thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm trong thời gian qua dẫn đến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm nhưng công ty vẫn thực hiện tốt việc cung cấp các giá trị gia tăng cho khách hàng nên doanh thu hợp tác kinh doanh và doanh thu khác tăng.

Trong khi đó, tổng chi phí tăng 9,81% do chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng (9,97% và 9,00%). Mặc dù Công ty đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty, một số chi phí (như chi phí nhân sự,…) đã giảm nhưng một số khoản chi phí cố định khác (như chi phí khấu hao, hao mòn tài sản, lệ phí vận hành công ty chứng khoán nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký…) vẫn tăng.

Đồng thời trong quý 3/2011, công ty phải ghi nhận một số khoản lỗ do tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại danh mục đầu tư còn tồn đọng để đảm bảo hiệu quả lâu dài cho Công ty.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu của SHS đạt 95,967 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế -382,229 tỷ đồng, EPS 6 tháng đầu năm -3.828 đồng.

Năm 2011, SHS đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 386,080 tỷ đồng; tổng chi phí là 251,193 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 134,887 tỷ đồng; thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước đạt 1.012 đồng; cổ tức 8%/mệnh giá.