14:40 24/10/2011

9 tháng, TRC vượt 23% kế hoạch lợi nhuận năm

Minh Hà

Kết thúc 3 quý, doanh thu của TRC đạt 843,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 362 tỷ đồng, EPS 9 tháng đạt 12.232 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3, doanh thu của TRC đạt 377,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 194,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 196,3 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 216,1 và 193,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của TRC đạt 843,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 411,1 và hơn 362 tỷ đồng, EPS 9 tháng đạt 12.232 đồng, riêng EPS quý 3 đạt 6.546 đồng.

TRC cho biết, lợi nhuận trước thuế của TRC đạt 216,1 tỷ đồng, tăng gần 140 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (72,2 tỷ đồng), tương ứng tăng 279,5% là do giá bán cao su quý 3 này tăng 65,5% so với cùng kỳ (hơn 95 triệu đồng trong quý 3/2011 so với 57,4 triệu đồng so với quý 3/2010).

Năm 2011, TRC thông qua kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.233,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 334,3 tỷ đồng; cổ tức 30% (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng). Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và vượt 23% kế hoạch lợi nhuận.