08:22 25/10/2011

9 tháng, TSC vượt gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Kế thúc 9 tháng, doanh thu thuần của TSC đạt 2.180,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt 831,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 60,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 14,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 14,8 tỷ và 11,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của TSC đạt 2.180,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 27,2 tỷ và 21,8 tỷ đồng.

Theo công văn giải trình báo cáo tài chính đã được soát xét, doanh thu thuần của TSC trong 9 tháng năm 2011 tăng 28,42% so với cùng kỳ năm 2010 và vượt 3,83% kế hoạch năm 2011; lợi nhuận kế toán trước thuế của TSC quý 3/2011 đạt 14,832 tỷ đồng, tăng 63,49% so với quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, tổng lợi nhuận kế toán sau thuế của TSC (tính cả công ty con) là 33,577 tỷ đồng, vượt 49,7% kế hoạch cả năm.

TSC cho biết, nguyên nhân là do giá cả nông sản, nhất là giá lúa tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2011 khiến phân bón được tiêu thụ với giá hợp lý.

Năm 2011, TSC đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 50% so với năm 2010. Cụ thể, doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng; trong đó doanh thu hàng xuất khẩu đạt 370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,6 tỷ đồng, (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 22,37%); chi trả cổ tức là 15%.