15:34 19/10/2011

9 tháng, VND lỗ gần 130 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của VND lãi 11,8 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng lại lỗ gần 130 tỷ đồng, EPS -1.295 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HXN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3 đạt 57,7 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2010 (128,8 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 11,2 tỷ đồg; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,5 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 43,7 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 3 là 30,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 3 lãi 11,8 tỷ đồng, EPS đạt 119 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VND đạt 215,7 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2010 (441,5 tỷ đồng); chi phí hoạt động kinh doanh là gần 279 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -117,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -126,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -129,5 tỷ đồng, EPS -1.295 đồng.

Trước đó, Doanh thu trong quý 1/2011 của VND đạt 83,27 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 1/2011 là -42,27 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) -423 đồng. Doanh thu quý 2/2011 của VND đạt 74,35 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 157,633 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý 2/2011 của VND lỗ 87,405 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 129,679 tỷ đồng. EPS 6 tháng năm 2011 -1.415 đồng, riêng EPS quý 2 -992 đồng.

Tại thời điểm 30/9/2011, VND trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là 193,4 tỷ đồng, trong đó 160,7 tỷ đồng cho cổ phiếu đã niêm yết và 32,7 tỷ đồng cho cổ phiếu chưa niêm yết và tăng gần 100 tỷ đồng so với số đầu năm (94 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -15,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm là gần 114 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông VND đã thông qua trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2011, công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, kế hoạch kinh doanh được đề ra với doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 193 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng; cổ tức 10%/năm.