08:15 31/10/2011

9 tháng, VTO, SMA, KTB, PXM và SZL báo lãi

Minh Hà

Năm doanh nghiệp trên HSX là VTO, SMA, KTB, PXM, SZL báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu VTO trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VTO trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Năm doanh nghiệp trên HSX là VTO, SMA, KTB, PXM và SZL báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu quý 3 đạt 417 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 102,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 18,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng, EPS đạt 210 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VTO đạt 1.261,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 58,7 tỷ đồng, EPS đạt 745 đồng.

VTO cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 năm tăng tăng so với cùng kỳ là do tàu về nằm chờ ít ngày vận doanh tăng vf khia thác có hiệu quả so với cùng kỳ, chi phí khâu hao quý 3/2011 giảm so với cùng kỳ là do tàu Petrolimex 4 đã khấu hao hết.

Năm 2011, VTO đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.288,66 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 74,8 tỷ đồng; cổ tức 6%.

* Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA) công bố doanh thu quý 3 đạt 145,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,1 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt hơn 3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của SMA đạt 399,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9 tỷ đồng.

SMA cho biết, lợi nhuận quý 3 này giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ (4,7 tỷ đồng) là do chi phí lãi vay ngân hàng tăng 48,12% so với cùng kỳ (5,5 tỷ đồng trong quý 3 so với 2,8 tỷ đồng trong quý 3/2010). Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khách quan khác như tình hình lạm phát tăng cao, nên 9 tháng năm 2011, lợi nhuận của công ty chỉ giảm hơn 19,4% so với cùng kỳ.

Năm 2011, SMA dự kiến tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng; cổ tức trên 20%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã KTB-HSX) công bố doanh thu quý 3 đạt 36,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 2,9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 2,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của KTB đạt 184 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng.

KTB cho biết, tổng doanh thu quý 3 này tăng 9,74 tỷ đồng (quý 3/2010 đạt 26,5 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế (6,1 tỷ đồng) giảm gần 4 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu là do số lượng bán hàng tăng, nhưng chi phí đầu vào trong quý có biến động lớn so với quý trước nên lợi nhuận giảm.

Năm 2011, KTB dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 170 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM) công bố doanh thu quý 3 đạt 455,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 46,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 24,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của PXM đạt 696,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng.

PXM cho biết, doanh thu và lợi nhuận quý 3 này tăng so với cùng kỳ là do doanh thu tăng, chi phí giảm và ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng thành công khách sạn +5000m2 đất liền kề với số tiền là hơn 13,3 tỷ đồng;

Năm 2011, PXM dự kiến doanh thu đạt 1.022 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 87,5 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL) công bố doanh thu quý 3 đạt 27,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 12,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, EPS đạt 534 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SZL đạt 75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 35,9 tỷ đồng; EPS đạt 1.825 đồng.

Theo SZL, lợi nhuận sau thuế quý 3 này giảm 45% so với cùng kỳ (19 tỷ đồng) là do trong quý 3 này công ty không phát sinh doanh thu kinh doanh Khu đô thị Tam An - huyện Long Thành, Đồng Nai.

Năm 2011, SZL dự kiến doanh thu đạt 180 tỷ đồng, chi phí 104 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng.