11:18 20/01/2010

AAM, ASM, ABT và NGC công bố kết quả kinh doanh 2009

N.Anh

AAM, ASM, ABT và NGC vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM) công bố dự kiến kết quả kinh doanh 2009 với doanh thu ước đạt 547 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu đạt 60 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM) công bố dự kiến kết quả kinh doanh 2009 với doanh thu ước đạt 547 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu đạt 60 tỷ đồng.
AAM, ASM, ABT và NGC vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) công bố ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 62,08 tỷ đồng - bằng 167,78% so với kế hoạch năm 2009 (37 tỷ đồng) - tăng 1.940% so với năm 2008 (3,2 tỷ đồng); ước tính doanh thu năm 2009 đạt 541,60 tỷ đồng - bằng 133,73% so với kế hoạch năm 2009 - tăng 135,90% so với năm 2008. Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2009, Hội đồng Quản trị AAM quyết định chi trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền với tỷ lệ 15%/mệnh giá.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) công bố dự kiến kết quả kinh doanh 2009 với doanh thu ước đạt 547 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu đạt 60 tỷ đồng - bằng 200% kế hoạch năm 2009 và tăng 169,3% so với năm 2008.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, ASM đặt chỉ tiêu với doanh thu đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt 80 tỷ đồng, tương đương tăng 33,3% so với năm 2009.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4/2009 đạt 180 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 544,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 26,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 80,26 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 10.583 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 3.220 đồng.

* Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2009 đạt 23,16 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 125,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 896,3 triệu đồng, lũy kế năm 2009 đạt 3,83 tỷ đồng - bằng 106,38% so kế hoạch năm 2009.