09:33 07/07/2008

ABBank được chấp thuận bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho ABBank phát hành 40.588.235 cổ phiếu cho đối tác chiến lược Maybank

Ngày 4/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 1276/UBCK-QLPH, với nội dung không phản đối việc phát hành 40.588.235 cổ phiếu của Ngân hàng An Bình (ABBank) cho đối tác chiến lược của ngân hàng này là Malayan Banking Berhad (Maybank).

Tuy nhiên, để thực hiện đợt phát hành, Ủy ban cũng yêu cầu ABBank thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 31/3/2008 và văn bản chấp thuận số 875/NHNN-HCM.02 ngày 2/6/2008 của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.HCM.

Ngoài ra, ABBank cũng phải công bố thông tin trước khi thực hiện việc phát hành theo quy định tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (số lượng cổ phiếu phát hành, đối tượng phân phối, giá phát hành, thời gian phân phối, phương án sử dụng số tiền thu được...).

Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, ngân hàng cần báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành và công bố thông tin theo quy định.