10:00 12/09/2007

ABBank phát hành hơn 114 triệu cổ phiếu

Minh Đức

Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Giao dịch tại ABBank.
Giao dịch tại ABBank.
Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, ngân hàng này sẽ chào bán 114.745.720 cổ phiếu với tổng giá trị 1.147.457.200.000 đồng cho cổ đông cũ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), đối với cổ đông chiến lược ABBank sẽ bán theo giá thỏa thuận nhưng sẽ không thấp hơn giá bán cho cổ đông.

Ngoài ra, Ban điều hành và cán bộ nhân viên của ABBank sẽ được mua ưu đãi với giá 17.000 đồng/cổ phiếu.

ABBank không hạn chế số lượng cổ phiếu tối thiểu mà mỗi cá nhân hay tổ chức được mua; riêng với cổ đông cũ sẽ được mua theo tỷ lệ 65% trên số lượng cổ phần đang nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (17h, ngày 25/9/2007).

Thời hạn đăng ký mua theo đợt phát hành này là từ ngày 26/9/2007 đến ngày 15/10/2007.