15:10 26/03/2010

ABBank tính chuyện niêm yết

Hương Ly

ABBank dự tính hai kịch bản tăng trưởng trong năm 2010, gắn với dự tính chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

ABBank dự tính kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên HOSE.
ABBank dự tính kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên HOSE.
Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại An Bình (ABBank) tính đến hai kịch bản tăng trưởng trong năm 2010, gắn với dự tính về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Kịch bản thuận lợi mà ABBank tập trung trong năm 2010 là đạt tăng trưởng khá mạnh ở một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. Trong đó, so với năm 2009, tổng tài sản tăng 38% với 36.660 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng 10% với 3.830 tỷ đồng, huy động tăng 47% với 22.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 47% với 19.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 41% với 580 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng tính đến một kịch bản dự phòng với những chỉ tiêu thấp hơn, đặt trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước áp dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến tốc độ huy động vốn của ngân hàng.

Trong điều kiện dự phòng đó, ABBank dự tính kế hoạch kinh doanh cho năm 2010 với các chỉ tiêu tổng tài sản tăng 24%, đạt mức 33.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng 10%, đạt mức 3.830 tỷ đồng; huy động tăng 22%, đạt mức 18.359 tỷ đồng; dư nợ tăng 21%, đạt mức 15.606 tỷ đồng; thu nhập thuần từ dịch vụ chiếm 14% tổng thu nhập thuần; lợi nhuận trước thuế tăng 21%, đạt mức 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, để bổ sung vốn kinh doanh và tạo nguồn cho tiến độ tăng vốn điều lệ đến năm 2012, đồng thời lựa chọn cổ đông trong nước có tiềm lực tài chính hoặc cổ đông nước ngoài có uy tín, ABBank dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thời hạn tối đa 24 tháng.

Tại đại hội cổ đông, ngân hàng này cũng tính đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), với lộ trình dự kiến niêm yết vào quí 4/2010 hoặc giữa năm 2011.