14:38 29/03/2011

ABT dự kiến chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 40-60%

Hà Anh

Đại hội cổ đông ABT thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và một số vấn đề khác

ABT lãi 93,87 tỷ đồng, EPS trong năm 2010 đạt 8.079 đồng.
ABT lãi 93,87 tỷ đồng, EPS trong năm 2010 đạt 8.079 đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và một số vấn đề khác.

Theo đó, Đại hội cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 của công ty với doanh thu thuần đạt 685 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 106,83 tỷ đồng và 93,87 tỷ đồng, Lãi cơ bản trên mỗi cổ tức (EPS) năm 2010 đạt 8.079 đồng/cổ phiếu.

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch đạt 9.000 tấn thành phẩm thủy sản, doanh thu thuần đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, chia cổ tức từ 40 – 60%.

Công ty sẽ dùng hơn 3,4 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010 để chuyển sang năm 2011 sử dụng cho việc trả cổ tức.

Đồng thời, Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thông qua việc mua lại 30% số lượng cổ phiếu ABT đang lưu hành trong năm 2011 và được bán số lượng cổ phiếu quỹ đã mua để ổn định giá cổ phiếu.