23:34 11/01/2010

ABT, PAC và PPC công bố kết quả kinh doanh năm 2009

N.Anh

ABT, PAC và PPC vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2009

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến tre, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến tre (mã ABT) công bố thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và mục tiêu kế hoạch năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2009 đạt 543,91 tỷ đồng, bằng 135,98% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,26 tỷ đồng, bằng 222,95% kế hoạch năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 10.582 đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, công ty đặt mục tiêu với thành phẩm thủy sản đạt 9.000 tấn; doanh thu thuần đạt 550 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 40%. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 20%/vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC) công bố doanh thu năm 2009 đạt 1.305 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch và sản lượng hàng hóa bán ra tăng 22% so với năm trước.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố, sản lượngđiện sản xuất cả năm 2009 của PPC đạt 7.337.777.071 kWh; tổng doanh thunăm 2009 dự kiến đạt 4.797 tỷ đồng; tổng chi phí năm 2009 là 3.976 tỷđồng. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 830 tỷ đồng. Theo PPC,tổng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2009 đã bao gồm việc xác địnhchênh lệch tỷ giá của khoản vay JPY tại thời điểm 31/12/2009.