07:53 09/04/2015

ACB dự kiến sẽ lập công ty tài chính

Hà Anh

Lý do của ACB đưa ra là hiện nay, trong số các nghiệp vụ tài chính mà ACB cung cấp có các nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính

Diễn biến giá cổ phiếu ACB - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB - Nguồn: HNX.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) vừa công bố theo tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ tổ chức ngày 22/4.

Đáng chú ý là ACB sẽ trình cổ đông thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính tổng hợp Ngân hàng Á Châu với vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng.

Lý do của ACB đưa ra là hiện nay, trong số các nghiệp vụ tài chính mà ACB cung cấp cho khách hàng có các nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, và bao thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước đã có một số dự thảo thông tư có thể sẽ ban hành chính thức trong thời gian tới, trong đó có dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, và dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

Hai thông tư nói trên, một khi được ban hành, sẽ có tác động đến ngân hàng thương mại và ngân hàng sẽ không còn được cho vay tiêu dùng, tùy theo lộ trình do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Vì vậy, để chuẩn bị cho việc ACB tiếp tục hoạt động kinh doanh về cho vay tiêu dùng sau khi có các thông tư nói trên, ACB cần thiết phải thành lập một công ty tài chính.

Được biết, lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2014 đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 2014, Hội đồng quản trị ACB dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Theo đó, chi 627,39 tỷ đồng chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (700 đồng/cổ phiếu). Lợi nhuận giữ lại đã dùng để mua cổ phiếu quỹ là 665,12 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại dự kiến dùng để mua cổ phiếu quỹ thưởng cho nhân viên là 30 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2014, tổng quy mô huy động tiền gửi khách hàng đạt 154.614 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Năm 2015, ACB dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 13%; Tiền gửi huy động từ khách hàng tăng trưởng 13%; Tín dụng tăng trưởng 13%; Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3% và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.314 tỷ đồng.