23:37 28/03/2010

ACB lên kế hoạch chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

N.Anh

ACB công bố kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình đại hội cổ đông thông qua

Giao dịch tại chi nhánh của ACB.
Giao dịch tại chi nhánh của ACB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể: dự kiến mục tiêu hoạt động của ACB đến cuối năm 2010 với tổng tài sản đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009; huy động tiền gửi khách hàng đạt 170.000 tỷ đồng, bằng 56% so với năm 2009; dư nợ cho vay khách hàng đạt 96.000 tỷ đồng, bằng 54% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 762 tỷ đồng so với năm 2009; dự kiến tỷ lệ cổ tức có thể chia cho cổ đông/vốn điều lệ cuối năm 2010 là 24,47%.

Năm 2010, ACB cũng sẽ tăng vốn điều lệ cho Công ty Cho thuê Tài chính (ACBL) từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ACB dự kiến phát hành 156.282.751 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 7/2010, vốn điều lệ sau khi phát hành là hơn 9.376,96 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 10/4 tới, ACB sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Nhà hát Hòa Bình, đường 3/2, quận 10, Tp.HCM.