10:52 27/04/2013

ACB sẽ lập công ty kinh doanh vàng

Hà Anh

Năm 2013, ACB dự kiến tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 1.800 tỷ đồng

Trước đây, ACB đã xin ý kiến về việc này nhưng Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012 tạm thời chưa chấp thuận.
Trước đây, ACB đã xin ý kiến về việc này nhưng Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012 tạm thời chưa chấp thuận.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề và thủ tục có liên quan.

Năm 2013, ACB dự kiến tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng; tiền gửi huy động từ khách hàng tăng trưởng 12%; tín dụng tăng 12%; lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 1.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ đông ACB thông qua việc hoàn nhập 662,935 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 để mua cổ phiếu quỹ.

Về nhân sự các ông gồm: ông Alain Xavier Cany, ông Julian Fong Loong Choon, bà Đinh Thị Hoa, ông Trần Mộng Hùng, ông Trần Hùng Huy, ông Trần Trọng Kiên, ông Nguyễn Thành Long, bà Đặng Thu Thủy, ông Huỳnh Quang Tuấn, ông Đàm Văn Tuấn và ông Andrew Colin Vallis được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị; ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, bà Nguyễn Thị Minh Lan, bà Hoàng Ngân và bà Phùng Thị Tốt được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013 - 2017.