16:17 26/07/2010

AGC giải trình giá cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp

Hà Anh

Cổ phiếu AGC đã tăng nhiều phiên trần liên tiếp từ ngày 28/6 đế ngày 2/7 là do do diễn biến của thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HNX) giải trình việc cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp từ ngày 28/6/2010 đến ngày 2/7/2010.

Theo giải trình của công ty này, giá cổ phiếu AGC đã tăng nhiều phiên trần liên tiếp từ ngày 28/6 đến ngày 2/7 là do diễn biến của thị trường chứng khoán, nằm ngoài kiểm soát của công ty.

Đồng thời, AGC cũng có một số ý kiến liên quan đến việc giá cổ phiếu AGC có biến động như sau:

Căn cứ theo quyết định số 481/QD - TTG của thủ tướng chính phủ ngày 13/4/2010 về hỗ trợ thu mua cà phê tạm trữ, với 200.000 tấn cà phê tạm trữ được giải ngân trong tháng 6 đã kích thích giá cà phê tăng liên tục từ 25.000 đ/kg cà phê nhân xô đến nay là 30.500 đ/kg cà phê. Mức độ tăng giá trong nước là 22%. Bên cạnh đó giá thị trường cà phê London tăng từ 1.300 USD/tấn lên 1.750 USD/tấn, mức độ tăng 34%.

Ngày 26/6 vừa qua công ty đã tổ chức thành công đại hội cổ đông 2010. Với kế hoạch kinh doanh 2010 đã và đang thực hiện tốt không có gì bất thường xảy ra.

Ngoài các thông tin đã nêu ở trên công ty không có bất kỳ thông tin nào khác tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.