15:05 16/03/2007

AGF chi cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF) vừa quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 20%

Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF) vừa quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 20%.

AGF cũng sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn.

Số lượng cổ phiếu chia cổ tức là 1.577.516 cổ phiếu có tổng trị giá theo mệnh giá là 15,775 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối.

AGF cũng sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành...

Cán bộ, công nhân viên AGF được phát hành cho 534.906 cổ phiếu không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được hưởng cổ tức. Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành với khối lượng: 3 triệu cổ phần.