09:28 21/03/2007

Agifish phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu

Hải Bằng

Công ty này sẽ phát hành 5.112.422 cổ phiếu phổ thông, để tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng

Ngày 20/3/2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 5.112.422 cổ phiếu phổ thông, để tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng, trong đó cổ đông hiện hữu (1.577.516 cổ phiếu), cán bộ công nhân viên (534.906 cổ phiếu) và các nhà đầu tư lớn (3 triệu cổ phiếu).

Đối với đối tượng thứ nhất là cổ đông hiện hữu, việc phát hành thêm sẽ thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, tỷ lệ phân phối: 5:1.

Đối với đối tượng thứ hai là cán bộ công nhân viên chủ chốt trong Công ty, tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này là 534.906 cổ phiếu, giá phát hành bằng giá trị sổ sách được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2006.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành theo phương thức riêng lẻ cho đối tượng thứ ba là các nhà đầu tư lớn thông qua hình thức bảo lãnh phát hành.

Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Agifish quyết định giá phát hành, đối tượng phát hành cũng như điều chỉnh khối lượng phát hành (nếu có) và lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.

Dự kiến, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư cải tạo nâng công suất Xí nghiệp đông lạnh 7, Xí nghiệp đông lạnh 8 và tăng lượng vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.