17:33 16/01/2012

AGR bị phạt 90 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt AGR do đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã AGR-HSX) do đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh việc đặt lệnh của khách hàng, vi phạm quy định tại Khoản 3 và 8 Điều 33 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính;

Chưa thực hiện đóng cửa một số đại lý nhận lệnh, vi phạm quy định tại Khoản 9 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC;

Không thực hiện báo cáo theo quy định, vi phạm quy định Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và Điều 3 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không thực hiện báo cáo theo yêu cầu nêu tại Công văn số 2787/UBCK-QLKD ngày 30/8/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty là 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP); 10 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 85/2010/NĐ-CP và 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng ba mức phạt trên là 90 triệu đồng.