16:25 17/06/2008

ALP được niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

N.Anh

Công ty Cổ Phần Alphanam sẽ niêm yết gần 9 triệu cổ phiếu tại sàn Tp.HCM vào ngày 23/6/2008 tới

Ngày 16/06/2008, sàn Tp.HCM đã thông báo quyết định số 57/QĐ-SGDHCM ngày 03/06/2008 về việc cho Công ty Cổ Phần Alphanam (mã ALP) được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, Công ty Cổ Phần Alphanam được niêm yết gần 9 triệu cổ phiếu, đây là số cổ phiếu thưởng niêm yết theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 317/TB-SGDHCM ngày 01/04/2008. Ngày chính thức giao dịch ngày 23/06/2008.